Resol l'Enigma
Illustration, lefltet and posters

Creació de la mascota de la campanya, maquetació de fulletó desplegable amb el mapa del recurregut i bases del concurs, cartells per a les botigues. Creación de la mascota de la campaña, maquetación de folleto desplegable con el mapa del recorrido y bases del concurso, carteles para las tiendas. Pet's creation of the campaign, brochure layout with the map and competition rules, posters for the stores.


Back to Top